Tietosuojaseloste

(Henkilötietolaki (523/99) 10 §)

Rekisterinpitäjä

Punainen apila, Mari Lehtinen, Y-tunnus 3255386-5. Rantapolku 1, 35300 Orivesi. Puh. 044 102 1241.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja laskuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero. Terveystietojen osalta kirjataan hoidon kannalta oleelliset terveystiedot. Tiedot varatuista palveluista ja niiden muutoksista. Laskutustiedot.
Asiakastiedot säilytetään lukitussa kaapissa, johon vain yrittäjällä on pääsy.

Mistä henkilötiedot saadaan?
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, heidän omaisiltaan tai heitä hoitavalta taholta.

Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, josta ne poistetaan asiakkaan pyynnöstä tai jos asiakas ei ole käyttänyt yrittäjän palveluja vuoteen. Asiakastiedot tuhotaan laittamalla silppuriin. Yrittäjä tekee asiakasrekisterin määräaikaistarkastuksen kerran vuodessa.

Henkilötietojen vastaanottajat
Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella asiakkaan hoidon ja
terveyden vaatimalla tavalla häntä hoitavalle taholle. 
Asiakkaan tiedot käteiskuiteissa, korttimaksuissa ja pankkisiirroissa siirtyvät Puukhollari Oy:lle kirjanpitoa varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka
A. Manuaalinen aineisto: Asiakastietoja säilytetään lukitussa kaapissa yrittäjän jalkahoitolassa, johon pääsy on ainoastaan yrittäjällä.
B. Sähköiset aineistot: Izettle

Rekisteröidyn oikeudet
1. Oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on kirjattu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietosuojasyistä kirjallisia tietoja luovutetaan postitse ainoastaan asiakkaan omasta vaatimuksesta ja hänen omalla vastuullaan.
2. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo henkilötietojensa käsittelyssä rikottavan tietosuoja asetusta.
3. Oikeus perustellusta syystä vaatia mielestään virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti perusteluineen. Asiakkaan korjausvaatimus kirjataan ylös ja todistetusti virheellinen tieto korjataan.
4. Oikeus perustellusta syystä pyytää tietojensa poistamista ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.